Regulamin blog.niniwa.pl

Paragraf 1

Definicje używanych pojęć

Użyte w tym Regulaminie poniższe pojęcia oznaczają:

a) Portal niniwa.org – internetowy serwis udostępniony pod adresami: www.niniwa.org, www.niniwa.pl lub w innych rozszerzeniach domenowych zarządzanych przez Administratora, oferujący i dostarczający Użytkownikom treści, oraz przestrzeń i narzędzia umożliwiające prowadzenie Bloga;

b) Administrator – administrator Portalu niniwa.org, którym jest Oblackie Centrum Młodzieży z siedzibą w Lublińcu;

c) Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu niniwa.org;

d) Użytkownik Prowadzący Bloga – Użytkownik posiadający zarejestrowane w Portalu niniwa.org konto oraz przyznany przez Administratora status osoby uprawnionej do dokonywania wpisów i zamieszczania innych materiałów w Blogu.

e) Blog – założony i prowadzony w ramach Portalu niniwa.org dziennik internetowy udostępniony do przeglądania i komentowania przez inne osoby;

f) Usługi – świadczone przez Administratora nieodpłatne usługi polegające na umożliwieniu Użytkownikom założenie i prowadzenie Blogów z wykorzystaniem przestrzeni i narzędzi Portalu niniwa.org oraz na udostępnianiu Blogów do przeglądania i komentowania.

Paragraf 2

Postanowienia wstępne

1. Oblackie Centrum Młodzieży z siedzibą w Lublińcu przy ul. Posmyk 5, prowadzi Portal niniwa.org, w ramach którego nieodpłatnie umożliwia Użytkownikom założenie i prowadzenie Blogów z wykorzystaniem przestrzeni i narzędzi Portalu niniwa.org oraz udostępnianie Blogów do przeglądania i komentowania innym osobom.

2. Ten regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy świadczenia usługi założenia i korzystania z Bloga.

3. Ten regulamin jest zamieszczony na stronie internetowej https://blog.niniwa.pl/index.php/regulamin-blog-niniwa-pl/

4. Przystępując do wykonania w ramach Portalu niniwa.org czynności zmierzających do prowadzenia Bloga Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią tego Regulaminu, akceptuje w całości jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5. Przystępując do wykonania w ramach portalu niniwa.org czynności zmierzających do prowadzenia Bloga Użytkownik potwierdza tym samym także, że zapoznał się z treścią Regulaminu Portalu niniwa.org zamieszczonego na stronie https://niniwa.org, akceptuje w całości jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Paragraf 3

Warunki techniczne korzystania z Usług

1. Warunkami koniecznymi dla korzystania z Usług są: posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet łącznie z programem służącym do przeglądania jego zasobów, umożliwiającym zapisywanie plików Cookies i akceptacja tego faktu przez Użytkownika, oraz posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty email.

2. W przypadku korzystania z nietypowych lub niestosowanych powszechnie rozwiązań technicznych lub informatycznych Portal niniwa.org lub Blog mogą być niedostępne, lub ich działanie może być ograniczone lub utrudnione.

3. Administrator informuje, że podczas korzystania z Portalu niniwa.org lub Bloga w komputerze Użytkownika zapisywane są pliki Cookies, które umożliwiają prawidłowe działanie Portalu niniwa.org. Informacje na ten temat zawiera dokument Polityka Prywatności stanowiący załącznik do Regulaminu Portalu niniwa.org.

Paragraf 4

Zasady korzystania i prowadzenia Bloga

1. Przeglądanie Blogów zamieszczonych w Portalu niniwa.org jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne, dostępne dla wszystkich Użytkowników Portalu niniwa.org i nie wymaga logowania.

2. Komentowanie Blogów zamieszczonych w Portalu niniwa.org jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne, dostępne dla Użytkowników Portalu niniwa.org po zalogowaniu.

3. Prowadzić Bloga może wyłącznie Użytkownik zarejestrowany w Portalu niniwa.org (tj. posiadający Konto Użytkownika), któremu Administrator przyznał status Użytkownika Prowadzącego Bloga.

4. Założenie i prowadzenie Bloga Portalu niniwa.org jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne, po zalogowaniu się Użytkownika Prowadzącego Bloga.

5. Zamieszczanie w ramach Bloga materiałów i treści jest dopuszczalne zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006, Nr 90, poz. 631 ze zm.). Użytkownik oświadcza, że przysługują mu prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskie i/lub prawa pokrewne) do wszystkich treści i materiałów, które zamieszcza w ramach Bloga; a w przypadku zamieszczenia przez Użytkownika ewentualnych danych lub informacji dotyczących innych osób, nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą. Zamieszczenie jakichkolwiek treści lub materiałów jest tożsame ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że takie zamieszczenie nie wiąże się z naruszeniem praw autorskich i/lub praw pokrewnych ani jakichkolwiek innych praw osób trzecich. W razie wątpliwości należy przyjmować, że wprowadzając do Bloga jakiekolwiek treści lub materiały stanowiące własność intelektualną Użytkownik udzielił Administratorowi bezpłatnej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na ich rozpowszechnianie, a to w celu umożliwienia Administratorowi wykonania Usługi.

6. Administrator jest uprawniony do zamieszczania reklam i dowolnego zagospodarowania treściowego i wizualnego obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania na stronach, na których prowadzone są Blogi. Działania reklamowe i marketingowe Administratora będą podejmowane bez ingerencji w treść Blogów, w sposób pozwalający na odróżnienie reklam i treści wprowadzonych przez Administratora od treści Blogów.

7. Administrator ma prawo wykorzystywania treści wpisów dokonywanych na Blogach poprzez umieszczenie ich w serwisach internetowych będących własnością Administratora lub jego partnerów oraz publikację we wszelkich materiałach promujących Usługi. Zapis zawarty w zdaniu poprzedzającym należy w razie wątpliwości traktować jako bezpłatną i nieograniczoną czasowo i terytorialnie licencję udzielaną Administratorowi przez Użytkownika na korzystanie z treści zamieszczonych przez niego w ramach Bloga, a to w celu umożliwienia promowania Usług.

8. Użytkownik Prowadzący Bloga jest świadom, że Blog może być komentowany przez inne osoby i wyraża na to zgodę.

9. Użytkownik Prowadzący Bloga jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu niniwa.org regulujących korzystanie z Portalu niniwa.org oraz zamieszczanie w nim treści oraz materiałów.

10. Użytkownik Prowadzący Bloga ponosi odpowiedzialność prawną za wszelkie treści umieszczone przez siebie w ramach Bloga i zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką może ponieść Administrator wskutek roszczeń osób trzecich związanych z treściami lub materiałami zamieszczonymi w ramach Bloga.

11. Administrator nie ma obowiązku sprawdzania treści lub innych materiałów umieszczonych w ramach Blogów, ma jednak prawo zastosowania środków regulaminowych w przypadku, gdy poweźmie informację o tym, że treści lub materiały lub ich wykorzystanie jest niezgodne z postanowieniami tego Regulaminu lub Regulaminu Portalu niniwa.org.

12. Administrator ma prawo:

a) moderować wszelkie treści zamieszczone w Portalu niniwa.org, w tym w ramach Blogów;

b) tymczasowo lub definitywnie usunąć treści lub inne materiały umieszczone w ramach Portalu niniwa.org, w tym w ramach Blogów;

c) zablokować Konto Użytkownika lub Bloga do czasu wyjaśnienia sprawy,

d) zablokować Konto Użytkownika lub Bloga na czas nieokreślony,

e) skasować Konto Użytkownika lub Bloga,

w zależności od charakteru, rozmiaru i stopnia naruszenia Regulaminu lub obowiązującego prawa.

13. Użytkownik Prowadzący Bloga ma prawo w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usługi, zlikwidować swoje Konto Użytkownika lub zamknąć swojego Bloga.

14. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: info@niniwa.org.

Paragraf 5

Ochrona danych osobowych

1. Prowadzenie Bloga w ramach Portalu niniwa.org może się wiązać z podaniem przez Użytkownika danych stanowiących dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

2. Z chwilą rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, w celu i na zasadach określonych w Regulaminie. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Oblackie Centrum Młodzieży z siedzibą w Lublińcu. Administrator Portalu niniwa.org przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania usług Portalu niniwa.org i w zakresie niezbędnym do ich wykonania. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celach marketingowych oraz w prawnie usprawiedliwionym celu Administratora, tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług Administratora.

5. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

6. Administrator nie będzie udostępniać zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą Użytkownika i w zakresie określonym w tej zgodzie. Administrator uprawniony jest do ujawnienia i udostępnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów obowiązującego prawa.

7. Zarejestrowany Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przy tworzeniu Konta Użytkownika niezwłocznie po każdej zmianie tych danych osobowych.

8. Administrator ma prawo uzależnić korzystanie z Portalu niniwa.org lub prowadzenie Bloga od weryfikacji danych osobowych podanych przez Użytkownika oraz od weryfikacji legalności przetwarzania przez Użytkownika danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich lub legalności innych danych zamieszczanych lub udostępnianych przez Użytkownika w Portalu niniwa.org.

9. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie przez Administratora na podany przez Użytkownika przy rejestracji adres poczty elektronicznej treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od Administratora lub jego partnerów.

10. Wniosek usunięcie danych osobowych jest równoznaczny z żądaniem likwidacji Konta Użytkownika.

Paragraf 6

Reklamacje i notyfikacje

1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację w sprawach związanych ze świadczeniem Usług, a także notyfikację w przypadku, gdy materiały umieszczone w ramach Blogów nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.

2. Reklamacje i notyfikacje składa się do Administratora drogą elektroniczną na adres: info@niniwa.org.

3. Administrator rozpatruje reklamację terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. Administrator ma prawo wystąpić do wnioskodawcy o wyjaśnienia lub podanie dodatkowych informacji, jeżeli są one niezbędne do identyfikacji autora reklamacji lub notyfikacji albo zweryfikowania jej zasadności. W takim przypadku termin określony w ust. 3 powyżej biegnie od dnia przekazania przez wnioskodawcę informacji, o które zwrócił się Administrator.

Paragraf 7

Ograniczenie odpowiedzialności Administratora

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu niniwa.org i szkody wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, wynikające z błędów, niewłaściwej konfiguracji systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych lub odtwarzaczy multimedialnych, lub wynikające z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie;

b) szkody wywołane niedozwolonym działaniem Użytkowników (jak np. włamania, przejęcia haseł przez osoby nieuprawnione, zainfekowanie szkodliwym oprogramowaniem);

c) jakiekolwiek szkody wynikające z działań Użytkownika niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami tego Regulaminu;

d) informacje pobrane z Internetu, w tym z Portalu niniwa.org, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników lub ich przydatność dla Użytkowników.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu niniwa.org, ani za treści (informacje, komentarze i inne materiały) zamieszczone przez Użytkowników; Administrator zastrzega sobie prawo do ich moderowania, redagowania, skracania bądź usunięcia w przypadku, jeśli będą sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, bez konieczności powiadamiania o tym Użytkownika.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu niniwa.org w sposób sprzeczny z postanowieniami tego Regulaminu lub obowiązującym prawem.

Paragraf 8

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

2. Regulamin jest zawsze dostępny w aktualnej wersji do pobrania ze strony https://blog.niniwa.pl/index.php/regulamin-blog-niniwa-pl/. Zmiany Regulaminu będą publikowane pod tym samym adresem w formie ujednoliconego tekstu Regulaminu.

3. Regulamin Portalu niniwa.org jest dostępny w aktualnej wersji na stronie https://niniwa.org/polityka-prywatnosci/. Zmiany Regulaminu będą publikowane pod tym samym adresem w formie ujednoliconego tekstu Regulaminu.

4. W przypadku braku akceptacji tego Regulaminu, Regulaminu Portalu niniwa.org lub Polityki Ochrony Prywatności, lub braku akceptacji ich zmian, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu niniwa.org oraz Bloga, a także ma prawo zlikwidować Konto Użytkownika lub zamknąć Bloga.

5. Portal niniwa.org, Usługi oraz Blogi podlegają prawu polskiemu.